Senin, 09 Agustus 2010

Nilpun

Nilpun
Sifat dasar manungsa yaiku mbutuhake sesrawungan utawa hubungan aro manungsa liane sebab manungsa pancen mahluk sosial kang ora bisa urip dhewek. Mbutuhake anane manungsa liane kanggo menuhi kabeh kebutuhane. Tilpun minangka alat kanggo komuikasi paling modern jaman saiki panci wis dadi kebutuhan kanggo manungsa kang mbutuhake mobilitas dhuwur, sahingga bisa lewih efektif lan efisien ing wektu. Senajan adoh papan dununge, nanging nganggo tilpun manugsa bisa tetep hubungan. Hand Phone iku salah sijine wujud tilpun kang paling anyar. Senajan ora nang ngumah tetep bisa gunemen karo wong liya kanthi sarana HP iku. Dene guneman nganggo tilpun iku ana tata kramane, yaiku antarane :
1. Sing tilpun kudu ngucapake salam, nyebutake identitas, banjur nakokake wong kang dituju
2. Sing nampa kudu mangsuli salam, nyebut identitas, lan nakokake keperluane
3. Nganggo basa kang becik, singkat lan padat uga jelas langsung tumuju pokok masalah
4. Ditutup kelawan salam lan mbalekake gagang tilpun ing panggonane.
Intine guneman nganggo tilpun keperang dadi pembuka, isi lan panutup.
Gatekna tuladha guneman ing tilpun iki :
Ratri : Hallo, assalamu’alaikum
Satya : Wa’alaikum salam
Ratri : Kulo Ratri ,menapa leres niki daleme Dharma ?
Satya : Oh iya bener, pripun nggih ?
Ratri : Menawi Dharma wonten, saged kula kepanggih sekedap ?
Satya : Ya bisa, sekedhap nggih kula undhang ndhisik.
Dharma : Hallo Satya, ana apa iki ? kayane kok ya wigati nemen ta ?
Ratri : Iya iki, aku arep nyilih bukumu kang wingi iku lho , bisaopo ora ?
Dharma : Oh buku babagan olah rag iku ta ? ya bisa banget , kanggo apa ta ?
Ratri : Iki ana kang perlu digarap, tugase adhiku ing SMP.
Dharma : Siap lah, langsung wae di jupuk ngumahku. Siki pa ?
Ratri : Iya, tugase kanggo ngesuk.
Dharma : Ya wes dak tunggu nang ngumah ya ?
Ratri : Ya, sadurunge matur nuwun ya, Assalamualai8kum
Dharma : Ya padha-padha, waalaikumsalam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar